Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna Poznań


Zachodzące we współczesnym świecie transformacje ze społeczeństwa
ery przemysłowej ku społeczeństwu opartemu na wiedzy i informacji
prowadzą do swoistej ewolucji w "teorii zadowolenia konsumenta".
Na dodatek teoria jakości uległa całkowitej dezaktualizacji - jest ona
bowiem koniecznym standardem. Przepaść technologiczna w różnicach
między produktami czy usługami - z punktu widzenia funkcjonalności
i innowacyjności - praktycznie nie istnieje. Każda technologiczna innowa-
cja może być przestarzała za parę miesięcy. Nie ulega także wątpliwości,
że tylko jeden produkt może mieć najniższą cenę.

Obecnie, zadowolenie jest mierzone stopniem zaspokojenia pragnień na-
bywcy. W tym celu konsument ocenia produkt, wartościując przypisane
mu materialne i niematerialne cechy. Cechy te przybierają postać
korzyści tworzących wartość dodaną do produktu.


My wiemy, jak tę wartość tworzyć i sterować nią.
branding 1
branding 2

Każde zadanie zaczynamy od szczegółowych rozmów i analiz zagadnienia
stawianego przez klienta. Informacje syntetyzujemy w brief - będzie on
szkieletem dla dalszych działań kreacyjnych i marketingowych.
Opracowanie strategicznych założeń, zgodnych z odpowiednio dobraną
koncepcją komunikacyjną, pozwoli tworzyć efektywny i spójny przekaz,
dopasowany do panujących warunków rynkowych. Pokażemy korzyści
i uwypuklimy indywidualne cechy produktu, które wyróżnią naszego
klienta na tle konkurencji.Przekaz jest planowanym transferem informacji i emocji. By trafił on bez-
pośrednio do grupy docelowej, uwzględniamy specyfikę odbiorcy. Kształ-
tujemy zależności, intensyfikujemy komunikat i wykorzystujemy efekt
synergii.
Stworzenie odpowiedniego "wizualnego języka" odbywa się za pośrednic-
twem zespołu specjalistów, którzy opracują graficzny kontekst przekazu.
Będzie on kołem zamachowym wrażenia wizualnego bazującego na mo-
delu AIDA(S). Wiemy, że odpowiednio wykształcona kreacja - w wyniku
zastosowania najwyższej jakości designu - może nie tylko wspierać pro-
mocję, ale także transponować poziom jakości i kształtować wizerunek
marki.

Rezultat tych działań to nawet 20-40-procentowy wzrost sprzedaży
- dane według badań przeprowadzonych dla Brigita Capetillo DDC, 2005.

Realizując wszystkie fazy tworzenia komunikatywnego i skutecznego
przekazu, otrzymujemy efekt końcowy w postaci projektu.

Zostaje on przekierowany do Offset Studia, gdzie następuje jego
produkcja i wdrożenie w życie.Każda zlecana nam praca ma indywidualny tok realizacji. Klient ma mo-
żliwość uzyskania wstępnej kalkulacji cenowej, formułowanej w postaci
wyceny opartej na briefie lub wstępnych konsultacjach. Do kalkulacji
dołączamy także zasady płatności.

Istnieje możliwość ustalenia harmonogramu pracy, w oparciu o który
będzie realizowane zlecenie. Harmonogram obrazuje rozłożenie działań
w czasie oraz wyznacza zadania należące do nas, jak i do klienta.


Każde nowe zlecenie traktujemy jako wyzwanie, któremu nie boimy się
sprostać za sprawą naszej wiedzy i doświadczenia.


Poznaj zadania jakie już zrealizowaliśmy i zobacz jakie przedsiębiorstwa
powierzyły nam swoje zaufanie:
agencja marketingowa

All rights reserved © 2006-2010, Poznań
agencja marketingowa branding


Powrót do strony głównej:
agencja reklamowa poznań

 


 

 

Przejdź do działu technicznego:
Offset Studio